Úradný oznam

DOM KULTÚRY V ČADCI, Matičné námestie 1434/11, 022 01  Čadca, IČO:  37798740,  podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje informácie o nájme svojho prebytočného majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa nájom nehnuteľností -, a to:

  1. terasa o výmere 67 m2,
  2. nebytový priestor - kancelária o výmere 18,90 m2,

nachádzajúcich sa v priestoroch nehnuteľnosti, a to budovy č. 1434/11, postavenej na pozemku parc. Č. KN – C 600 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2676 m2 , ktorá je zapísaná na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom v Žiline, Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, nájomcovi – Eva Matysová, ul. Komenského 135, 022 01  Čadca,  v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o priestory, ktoré prirodzene nadväzujú na činnosť cukrárne, kde má nájomca uzatvorenú zmluvu o nájme na dobu neručitú.

Podkladom pre stanovenie nájomného bude znalecký posudok.

Doba nájmu – neurčitá,  začína plynúť dňom podpísania nájomnej zmluvy.

Podmienky nájmu:

  1. Nájomca pri podpise nájomnej zmluvy uhradí nájomné za 3 roky spätne od doby podpísania nájomnej zmluvy za bezdôvodné obohatenie získané užívaním predmetu prevodu bez právneho dôvodu.
  2. Nájomca pri podpise nájomnej zmluvy uhradí časť nákladov spojených vyhotovením znaleckého posudku.
  3. Nájomné sa bude každoročne upravovať o percentuálnu výšku miery inflácie.