Prenájom nebytový priestor na prízemí budovy Domu kultúry v Čadci

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Matičné námestie 1434/11, IČO: 37798740,  ako správca majetku Mesta Čadca podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel ponúka na prenájom:

Predmet

nebytový priestor o výmere   29,34 m2 ako celok, nachádzajúci sa na prízemí budovy Domu kultúry v Čadci, Matičné námestie 1434/11.

Doba nájmu je 3 roky od uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Minimálna výška nájmu: 31,27  €/m2.

Lehota na doručenie cenových ponúk je stanovená do 21.07.2015 vrátane do 12.00 hod. na adresu: Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca v zalepenej obálke s označením vyhlasovateľa, záujemcu a názvu: „Cenová ponuka na prenájom  – neotvárať“

Cenová ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné meno, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, IČO, sídlo firmy)
  • predmet nájmu
  • účel nájmu
  • cenovú ponuku na konkrétny predmet nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájmu, a to cenu za 1 m2 a cenu za celkovú výmeru
  • čestné vyhlásenie – § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
  • vyhlásenie podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

doklady požadované v bodoch e) a f) možno získať na adrese www.mestocadca.sk alebo u kontaktnej osoby

Upozornenie:

Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca nie je platcom DPH.

Kontaktná osoba: Mgr. Kullová Ľubica, tel. č. 041/4322121, e-mail: kic@mestocadca.sk